Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดข่าว

  การอบรมโปรแกรมบริการผู้ใช้น้ำ รุ่นที่ 3
          กองภูมิสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดการฝึกอบรมโปรแกรมบริการผู้ใช้น้ำ รุ่นที่ 3 ให้กับประปาในสังกัดสำนักงานประปาภาค 2 ระหว่างวันที่ 14 - 16 พฤษภาคม 2550 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ ห้องฝึกอบรม กองภูมิสารสนเทศ การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ
คลังภาพ