Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดข่าว

  กองภูมิสารสนเทศร่วมกับกปภ.ข.8 สุ่มตรวจข้อมูล GIS ตามตัวชี้วัด
          ระหว่างวันที่ 12 - 18 พฤษภาคม 2562 กองเทคโนโลยีสารสนเทศได้ส่งพนักงานในสังกัดเข้าร่วมปฏิบัติงานสุ่มตรวจข้อมูล GIS ตามตัวชี้วัด (KPI) เชิงพื้นที่ ปีงบประมาณ 2562 ณ กปภ.สาขาศรีสะเกษ
คลังภาพ