Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดข่าว

  กองภูมิสารสนเทศจัดประชุมการนำเสนอผลงานของนักศึกษาฝึกงาน
          เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2562 นายสุวรรณ กลิ่นประชุม ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เป็นประธานในการนำเสนอผลงานระหว่างรับการฝึกงาน ณ กองภฺมิสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561 - 22 มีนาคม 2562
คลังภาพ