Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดข่าว

  การอบรมโปรแกรมบริการผู้ใช้น้ำ รุ่นที่ 2
          กองภูมิสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดการฝึกอบรมโปรแกรมบริการผู้ใช้น้ำ รุ่นที่ 2 ให้กับประปาในสังกัดสำนักงานประปาภาค 3 ระหว่างวันที่ 23 - 25 เมษายน 2550 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ ห้องฝึกอบรม กองภูมิสารสนเทศ การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ
คลังภาพ