Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดข่าว

  นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของกองภูมิสารสนเทศ
           เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 กองภูมิสารสนเทศได้ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนิสิตจากภาควิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ในการเข้าศึกษาดูงานระบบภูมิสารสนเทศ ของการประปาส่วนภูมิภาค โดยนายสุวรรณ กลิ่นประชุม ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และนายณรงค์ศักดิ์ เมืองเงิน ผู้อำนวยการกองภูมิสารสนเทศให้การต้อนรับ พร้อมคณะทีมงานวิทยากรของกองภูมิสารสนเทศซึ่งได้ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ที่ใช้ในการดำเนินงานของการประปาส่วนภูมิภาค เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาต่อและการทำงานในอนาคต
คลังภาพ