Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดข่าว

  กองภูมิสารสนเทศ ร่วมประชุมด้าน GIS กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
           เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 กองภูมิสารสนเทศ นำโดยนายณรงค์ศักดิ์ เมืองเงิน ผู้อำนวยการกองภูมิสารสนเทศ หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ได้ร่วมประชุมกับตัวแทนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ณ ห้องประชุม 1508 การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ โดยมีกองแผนที่ระบบไฟฟ้า และกองพัฒนาธุรกิจ กฟภ. เข้าร่วมประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลในด้านการดำเนินงานระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และการนำข้อมูล GIS ไปใช้ประโยชน์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ส่งผลให้เกิดการพัฒนาในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
คลังภาพ