Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดข่าว

  กองภูมิสารสนเทศ จัดประชุมหัวหน้างานแผนที่แนวท่อ(GIS)
          เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 กองภูมิสารสนเทศ ได้จัดประชุมหัวหน้างานแผนที่แนวท่อ(GIS) และนักวิชาการภูมิสารสนเทศที่ เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 1211 การประปาส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่ โดยนายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดการประชุมและมอบนโยบายการทำงาน ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมครั้งนี้เพื่อร่วมรับฟังแนวทางการดำเนินงานระบบภูมิสารสนเทศ(GIS) ของ กปภ. และปรับปรุงกระบวนการทำงานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในการนี้ นายนิวัตร สถิตกาญจนะ ผู้ช่วยผู้ว่าการ(เทคโนโลยีสารสนเทศ) ได้ให้เกียรติเข้าประชุมเพื่อแนะนำแนวทางการทำงานให้แก่หัวหน้างานแผนที่แนวท่อ(GIS) และนักวิชาการภูมิสารสนเทศที่ร่วมประชุม โอกาสนี้หัวหน้างานแผนที่แนวท่อ(GIS) และนักวิชาการภูมิสารสนเทศ ได้มอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่ ผู้ช่วยผู้ว่าการ(เทคโนโลยีสารสนเทศ) จะเกษียณอายุราชการในปีนี้
คลังภาพ