Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดข่าว

  กองภูมิสารสนเทศศึกษาดูงาน บริษัท ยูโร-โอเรียนเตล เทรดดิ้ง จำกัด
           เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 กองภูมิสารสนเทศ นำโดย นายสุวรรณ กลิ่นประชุม ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และนายณรงค์ศักดิ์ เมืองเงิน ผู้อำนวยการกองภูมิสารสนเทศ ร่วมกับกองเทคโนโลยีสารสนเทศน้ำสูญเสีย ได้นำพนักงานเข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท ยูโร-โอเรียนเตล เทรดดิ้ง จำกัด เพื่อเป็นการดำเนินงานตามแผนงานเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร แผนงานที่ 2 การแบ่งปันทักษะของบุคลากร ทั้งภายในหน่วยงาน ข้ามหน่วยงาน และนอกสถานที่ โดยในการศึกษาดูงานครั้งนี้ได้เข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านการผลิต มาตรวัดน้ำ ประตูน้ำ และกระบวนการทดสอบมาตรฐานมาตรวัดน้ำและประตูน้ำ รวมทั้งเทคโนโลยีด้านน้ำสูญเสียจากต่างประเทศ เพื่อช่วยเสริมสร้างองค์ความรู้ในด้านกระบวนทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
คลังภาพ