Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดข่าว

  กองภูมิสารสนเทศศึกษาดูงาน บริษัทสยามพัฒนพงศ์ จำกัด และการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา(ชั้นพิเศษ)
           เมื่อวันที่ 14 และ 15 มิถุนายน 2561 กองภูมิสารสนเทศ นำโดย นายสุวรรณ กลิ่นประชุม ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และนายณรงค์ศักดิ์ เมืองเงิน ผู้อำนวยการกองภูมิสารสนเทศ ได้นำพนักงานเข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัทสยามพัฒนพงศ์ จำกัด อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา(ชั้นพิเศษ) เพื่อเป็นการดำเนินงานตามแผนงานเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร แผนงานที่2 การแบ่งปันทักษะของบุคลากร ทั้งภายในหน่วยงาน ข้ามหน่วยงาน และนอกสถานที่ โดยการศึกษาดูงาน ณ บริษัทสยามพัฒนพงศ์ จำกัด นั้น ได้เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตท่อ HDPE, มาตรวัดน้ำประปา, อุปกรณ์ข้อต่อ PVC และมอเตอร์ไฟฟ้า ส่วนการศึกษาดูงาน ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา(ชั้นพิเศษ) นั้น เป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกัน เพื่อพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
คลังภาพ