Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดข่าว

  นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของกองภูมิสารสนเทศ
          เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 กองภูมิสารสนเทศได้ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าศึกษาดูงานระบบภูมิสารสนเทศ ของการประปาส่วนภูมิภาค โดยมีนายนิวัตร สถิตกาญจนะ ผู้ช่วยผู้ว่าการ(เทคโนโลยีสารสนเทศ) นายสุวรรณ กลิ่นประชุม ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และนายณรงค์ศักดิ์ เมืองเงิน ผู้อำนวยการกองภูมิสารสนเทศ ให้การต้อนรับ จากนั้นทีมงานวิทยากรของกองภูมิสารสนเทศได้นำเสนอและให้ความรู้เกี่ยวกับระบบภูมิสารสนเทศที่ใช้ในการดำเนินงานของการประปาส่วนภูมิภาค เพื่อให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและเตรียมพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต
คลังภาพ