Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดข่าว

  กองภูมิสารสนเทศ ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ : GEOINFOTECH 2018
          กองภูมิสารสนเทศ ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ : GEOINFOTECH 2018 ระหว่างวันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์การประชุมวายุภักษ์ ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ โดยเป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้เผยแพร่และนำเสนอผลงานวิจัยของนักวิชาการ นักวิจัย นักเรียน นิสิต นักศึกษา การแสดงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ การแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นที่ประโยชน์ต่อการวิจัยและพัฒนา ทั้งนี้พนักงานของกองภูมิสารสนเทศ ได้เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานวิจัย การบรรยายในหัวข้อเกี่ยวกับเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และร่วมชมนิทรรศการจากภาครัฐและเอกชน เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
คลังภาพ