Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดข่าว

  กองภูมิสารเทศ ได้จัดฝึกอบรมระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ด้วยโปรแกรม Mapinfo Professional
          เมื่อวันที่ 20 - 21 ธันวาคม 2560 กองภูมิสารเทศ ได้จัดฝึกอบรมระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ด้วยโปรแกรม Mapinfo Professional ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการจัดซื้อโปรแกรมระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ปีงบประมาณ 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล หลุยส์ แทรเวิร์น โดยมีตัวแทนจาก งานแผนที่แนวท่อ(GIS) กองระบบจำหน่าย กปภ.ข. 1 - 10 และพนักงานของกองภูมิสารสนเทศ เข้าร่วมการอบรม ในการนี้ท่านผู้ช่วยผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ได้ให้เกียรติมาร่วมงานเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานแก่ผู้เข้ารับการอบรม เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้ระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ของ กปภ. มีความครบถ้วน ถูกต้อง พร้อมใช้งาน สามารถสนับสนุนระบบงานต่างๆ ของ กปภ. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คลังภาพ