Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดข่าว

  กองภูมิสารสนเทศ เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอระบบ BI (Business Intelligence) โดย บจก.จีไอเอส (กลุ่มบริษัท CDG) ชื่อเดิม บจก. ESRI (ประเทศไทย)
          เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา นายสุวรรณ กลิ่นประชุม ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และนายณรงค์ศักดิ์ เมืองเงิน ผู้อำนวยการกองภูมิสารสนเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกองภูมิสารสนเทศ เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอระบบ BI (Business Intelligence) โดย บจก.จีไอเอส (กลุ่มบริษัท CDG) ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคาร 4 การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์การเพื่อให้ทราบถึงเทคโนโลยีที่ช่วยในการนำเสนอข้อมูลแก่ผู้บริหาร ร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้การ บริหารงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของ กปภ. อีกด้วย
คลังภาพ