Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดข่าว

  กองภูมิสารสนเทศ เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ของบริษัท ไอบิทซ์ จำกัด
           เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา นายณรงค์ศักดิ์ เมืองเงิน ผู้อำนวยการกองภูมิสารสนเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกองภูมิสารสนเทศ และ กองเทคโนโลยีสารสนเทศน้ำสูญเสีย เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอแนวทางการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ (GIS)ด้วยโปรแกรม KQ-GEO Technology และโปรแกรม Tableau ซึ่งเป็นโปรแกรมของระบบ Business Intelligence (BI)สำหรับการจัดการข้อมูล GISให้สอดคล้องกับการทำงานของการประปาส่วนภูมิภาค โดย บริษัทไอบิทซ์ จำกัด ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคาร 4 การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์การเพื่อให้ทราบถึงเทคโนโลยีที่ช่วยในการจัดการข้อมูล GIS ที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมสนับสนุนงานด้านต่างๆ ของ กปภ. ต่อไป
คลังภาพ