Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดข่าว

  กองภูมิสารสนเทศเข้าร่วมประชุมและนำเสนอระบบวิเคราะห์ความเสี่ยงของท่อประปา ณ กปภ.สาขาพัทยา(ชั้นพิเศษ)
          เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายสุทัศน์ นุชปาน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา(ชั้นพิเศษ) ร่วมกับ หัวหน้างาน พนักงาน จากกองภูมิสารสนเทศ กองบริหารความเสี่ยง และงานแผนที่แนวท่อ การประปาส่วนภูมิภาคเขต1 ร่วมกันหารือเรื่อง ความเสี่ยงของท่อประปา โดยมีการพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์ความเสี่ยงของท่อประปาจากระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ซึ่งเมื่อนำเข้าข้อมูลด้านปัจจัยที่ส่งผลต่อท่อประปาแตก ผลกระทบด้านการเงิน และผลกระทบด้านธุรกิจแล้ว จะสามารถคำนวณความเสี่ยงของท่อประปาออกมาเป็นสี่ระดับตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ เพื่อความสะดวกแก่ผู้บริหารในการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ต่อไป
คลังภาพ