Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดข่าว

  การอบรมโปรอกรมบริการผู้ใช้น้ำ รุ่นที่ 1
          กองภูมิสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดการฝึกอบรมโปรแกรมบริการผู้ใช้น้ำ รุ่นที่ 1 ให้กับประปาในสังกัดสำนักงานประปาภาค 1 ระหว่างวันที่ 2 - 4 เมษายน 2550 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ ห้องฝึกอบรม กองภูมิสารสนเทศ การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่
คลังภาพ