หน้าแรก (กองภูมิสารสนเทศ)

Accessibility

Contact Menu

งานแผนที่แนวท่อ (GIS) กองระบบจำหน่าย 9 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9

นายอารินทร์ ดอนดี
หัวหน้างาน งานแผนที่แนวท่อ (GIS)
นางสาวนันทพันธ์ ทิตย์ประวรรณ
นักวิชาการภูมิสารสนเทศ
นายปรัชญา เลิกชัยภูมิ
นักวิชาการภูมิสารสนเทศ
นายพงศธร พิจิตรธรรม
นักวิชาการภูมิสารสนเทศ
นางศรประภา ทิพย์เดโช
นักวิชาการภูมิสารสนเทศ
นางสาววาสนา มูลแก้ว
นักวิชาการภูมิสารสนเทศ

งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย 1 การประปาส่วนภูมิภาค(ชั้นพิเศษ)สาขาเชีียงใหม่ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9

นายณัฐนันท์ ทิพย์จำนงค์
นักวิชาการภูมิสารสนเทศ

งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย 1 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปาง การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9

นางสาวดวงฤทัย ชุติมาปัญญา
นักวิชาการภูมิสารสนเทศ

งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย 2 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปาง การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9

นายสิทธิธรรม อู่รอด
นักวิชาการภูมิสารสนเทศ

งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9

นางสาวคนึงนิจ เชื้อเมืองพาน
นักวิชาการภูมิสารสนเทศ
เลื่อนขึ้นข้างบน