หน้าแรก (กองภูมิสารสนเทศ)

Accessibility

Contact Menu

งานแผนที่แนวท่อ (GIS) กองระบบจำหน่าย 8 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8

นายนราธิป เอี่ยมเขียว
หัวหน้างาน งานแผนที่แนวท่อ (GIS)
นางสาวสิรินนาถ ประยงค์หอม
นักวิชาการภูมิสารสนเทศ
นางสาวสดศรี แสงจันทร์นวล
นักวิชาการภูมิสารสนเทศ
นางสาวสิริรัตน์ หลงใจคอย
นักวิชาการภูมิสารสนเทศ
นางสาวกัญญาวีร์ เท่าบุรี
นักวิชาการภูมิสารสนเทศ

งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย 1 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8

นายชนาธิป บุตรดี
นักวิชาการภูมิสารสนเทศ
เลื่อนขึ้นข้างบน