หน้าแรก (กองภูมิสารสนเทศ)

Accessibility

Contact Menu

งานแผนที่แนวท่อ (GIS) กองระบบจำหน่าย 6 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6

นายวัลลพ มาตะพัตดิ์
หัวหน้างาน งานแผนที่แนวท่อ (GIS)
นางสาวชลธิดา ทองพรหม
นักวิชาการภูมิสารสนเทศ
นางธรรศญา นิโลบล
นักวิชาการภูมิสารสนเทศ
นายชัยพฤกษ์ โจไธสง
นักวิชาการภูมิสารสนเทศ
นายอุทัย ราชบัญดิษฐ
นายช่างโยธา

งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย 1 การประปาส่วนภูมิภาค(ชั้นพิเศษ)สาขาขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6

นางสาวพัฑฒิดา ธรรมโคตร
นักวิชาการภูมิสารสนเทศ
เลื่อนขึ้นข้างบน