หน้าแรก (กองภูมิสารสนเทศ)

Accessibility

Contact Menu

งานแผนที่แนวท่อ (GIS) กองระบบจำหน่าย 5 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

นางกฤติยา ปานผดุง
หัวหน้างาน งานแผนที่แนวท่อ (GIS)
นายทินวัฒน์ หลีกัง
นักวิชาการภูมิสารสนเทศ
นางสาวนาถฤดี พัฒนะนิกร
นักวิชาการภูมิสารสนเทศ
นางวรรัตน์ หมื่นอรุณ
นักวิชาการภูมิสารสนเทศ
นายธนกฤต จันเนียม
นักวิชาการภูมิสารสนเทศ

งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย 2 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

นายภูดิศ บวรณรงค์เดช
นักวิชาการภูมิสารสนเทศ

งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย 1 การประปาส่วนภูมิภาค(ชั้นพิเศษ)สาขาหาดใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

นางสาวบุหงา เภอเกลี้ยง
นักวิชาการภูมิสารสนเทศ

งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

นางพัธนา วิชาธิคุณ
นักวิชาการภูมิสารสนเทศ
เลื่อนขึ้นข้างบน