หน้าแรก (กองภูมิสารสนเทศ)

Accessibility

Contact Menu

งานแผนที่แนวท่อ (GIS) กองระบบจำหน่าย 4 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4

นางนาลิวรรณ อินทรประเสริฐ
หัวหน้างาน งานแผนที่แนวท่อ (GIS)
นายสิทธิชัย อักษรเงิน
นักวิชาการภูมิสารสนเทศ
นายภาณุพันธ์ พรมทอง
นักวิชาการภูมิสารสนเทศ
นายธีรสันต์ รัตนบำรุง
วิศวกร
นายปกรณ์ จอมสวัสดิ์
นายช่างโยธา

งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย 1 การประปาส่วนภูมิภาค(ชั้นพิเศษ)สาขาสุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4

นางสาวรุ่งอรุณ ธิมาปิง
นักวิชาการภูมิสารสนเทศ

งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4

นายพีรณัช วรศานต์
นักวิชาการภูมิสารสนเทศ

งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4

นางสาวจารุวรรณ ทวีรัตน์
นักวิชาการภูมิสารสนเทศ

งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4

นางสาวสุริญญา สุวรรณเรืองศรี
นักวิชาการภูมิสารสนเทศ
เลื่อนขึ้นข้างบน