หน้าแรก (กองภูมิสารสนเทศ)

Accessibility

Contact Menu

งานแผนที่แนวท่อ (GIS) กองระบบจำหน่าย 3 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3

นายวรพล ไม้สน
หัวหน้างาน งานแผนที่แนวท่อ (GIS)
นายนาวิน ศรนรินทร์
นักวิชาการภูมิสารสนเทศ
นางสาวขวัญพัฒน์ โง้วสุวรรณ์
นักวิชาการภูมิสารสนเทศ
นางสาวเสาวรัตน์ ขุพินิจ
นักวิชาการภูมิสารสนเทศ
นายพุฒิพงศ์ แก้วเพียงเพ็ญ
นักวิชาการภูมิสารสนเทศ
นายศรศักดิ์ แสนสะบาย
นายช่างโยธา
นางสาวพลอยชล ปัญญาธีระ
ช่างโยธา

งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย 1 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3

นายพีรพล หงษ์ยะประนันท์
นักวิชาการภูมิสารสนเทศ

งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย 1 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ้อมน้อย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3

นางสาวช่อลัดดา สุมานัส
นักวิชาการภูมิสารสนเทศ

งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย 2 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3

นางสาวชลกนก นุชน้อย
นักวิชาการภูมิสารสนเทศ
เลื่อนขึ้นข้างบน