หน้าแรก (กองภูมิสารสนเทศ)

Accessibility

Contact Menu

งานแผนที่แนวท่อ (GIS) กองระบบจำหน่าย 1 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1

นางสาวนันท์นภัส ปอเจริญ
หัวหน้างาน งานแผนที่แนวท่อ (GIS)
นางสาวนพินดา ทรงแสงธรรม
นักวิชาการภูมิสารสนเทศ
นางสาวธนิตา ม้าแก้ว
นักวิชาการภูมิสารสนเทศ
นางสาวประณัติตา ปธานราษฎร์
นักวิชาการภูมิสารสนเทศ
นายชวภณ กมลสินมหัต
นักวิชาการภูมิสารสนเทศ

งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย 2 การประปาส่วนภูมิภาค(ชั้นพิเศษ)สาขาชลบุรี การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1

นางสาวศิรินุช เรืองแจ่ม
นักวิชาการภูมิสารสนเทศ

งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย 1 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1

นางทิพวรรณ โรจน์คุรีเสถียร
นักวิชาการภูมิสารสนเทศ
เลื่อนขึ้นข้างบน