หน้าแรก (กองภูมิสารสนเทศ)

Accessibility

Contact Menu

สำนักเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

นายสุวรรณ กลิ่นประชุม
ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

งานธุรการ สำนักเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

นางสาวพัชรินทร์ ทองผดุงโรจน์
หัวหน้างาน งานธุรการ
นายรวี ณ นคร
นักบริหารงานทั่วไป
นางสาวศรันดร์รัตน์ ถามัง
นักบริหารงานทั่วไป
นางสาวธนาวดี นาถะภักติ
พนักงานธุรการ

กองภูมิสารสนเทศ

นายณรงค์ศักดิ์ เมืองเงิน
ผู้อำนวยการกองภูมิสารสนเทศ

งานบริการแผนที่

นายฉัตรธัญญ์ โพไพบูลย์
หัวหน้างาน งานบริการแผนที่
นายพิมาน ชาระมาน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายพงษ์ศักดิ์ พลบุบผา
นักวิชาการภูมิสารสนเทศ
นางสาวธรารัตน์ ทะนำปี
นักวิชาการภูมิสารสนเทศ

งานพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ

นายพันภัทร์ กาละศรี
หัวหน้างาน งานพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ
นายภานุกร ศรุติชาติ
นักวิชาการภูมิสารสนเทศ
นายอานุภาพ กว้างสวาสดิ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายภานุวัฒน์ โมหนองเดิ่น
นักวิชาการภูมิสารสนเทศ

งานมาตรฐานและข้อมูลภูมิสารสนเทศ

นางพัทยา กายาสมบูรณ์
หัวหน้างาน งานมาตรฐานและข้อมูลภูมิสารสนเทศ
นางพรศรี อินทเสน
นักวิชาการภูมิสารสนเทศ
นางสาวกนกวรรณ วิรุณพันธ์
นักวิชาการภูมิสารสนเทศ
นางสาวอาทิตยา รัศมีแจ่ม
นักวิชาการภูมิสารสนเทศ
เลื่อนขึ้นข้างบน