หน้าแรก (กองภูมิสารสนเทศ)

Accessibility

Contact Menu

นายสุวรรณ กลิ่นประชุม
ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

โครงสร้างการบริหารงานของกองภูมิสารสนเทศ

นายณรงค์ศักดิ์ เมืองเงิน
ผู้อำนวยการกองภูมิสารสนเทศ

งานแผนระบบภูมิสารสนเทศ

นายฉัตรธัญญ์ โพไพบูลย์
หัวหน้างาน งานแผนระบบภูมิสารสนเทศ
นายพงษ์ศักดิ์ พลบุบผา
นักวิชาการภูมิสารสนเทศ
นางสาวธรารัตน์ ทะนำปี
นักวิชาการภูมิสารสนเทศ
นายพิมาน ชาระมาน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

งานระบบภูมิสารสนเทศ

นายพันภัทร์ กาละศรี
หัวหน้างาน งานระบบภูมิสารสนเทศ
นายภานุกร ศรุติชาติ
นักวิชาการภูมิสารสนเทศ
นายอานุภาพ กว้างสวาสดิ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายภานุวัฒน์ โมหนองเดิ่น
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

งานมาตรฐานและข้อมูลภูมิสารสนเทศ

นางพัทยา กายาสมบูรณ์
หัวหน้างาน งานมาตรฐานและข้อมูลภูมิสารสนเทศ
นางพรศรี อินทเสน
นักวิชาการภูมิสารสนเทศ
นางสาวกนกวรรณ วิรุณพันธ์
นักวิชาการภูมิสารสนเทศ
นางสาวอาทิตยา รัศมีแจ่ม
นักวิชาการภูมิสารสนเทศ
เลื่อนขึ้นข้างบน