Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร

ชื่อ วันที่รับตำแหน่ง วันที่พ้นตำแหน่ง
ผู้ช่วยผู้ว่าการ(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
 นายวรวุฒิ เป้าศิลา1 ตุลาคม 255630 พฤศจิกายน 2558
 นายนิวัตร สถิตกาญจนะ1 ธันวาคม 255830 กันยายน 2561
 นางสมภัทร ชูอิสระ1 ตุลาคม 2561ปัจจุบัน
ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
 นายสุวรรณ กลุิ่นประชุม1 ตุลาคม 2556ปัจจุบัน
ผู้อำนวยการกองภูมิสารสนเทศ
 นายนิวัตร สถิตกาญจนะ1 ตุลาคม 254530 กันยายน 2550
 นายสุวรรณ กลิ่นประชุม1 ตุลาคม 255030 กันยายน 2556
 นายธนา อินกลาง1 ตุลาคม 255631 มกราคม 2560
 นายณรงค์ศักดิ์ เมืองเงิน1 กุมภาพันธ์ 2560ปัจจุบัน