เกี่ยวกับกองภูมิสารสนเทศ | กองภูมิสารสนเทศ (Geographic Information System)

Accessibility

Contact Menu

เกี่ยวกับกองภูมิสารสนเทศ

วิสัยทัศน์ :

 พัฒนาข้อมูล GIS ให้มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และนำมาประยุกต์ใช้ในกิจการของการประปาส่วนภูมิภาคให้เกิดประโยชน์สูงสุด

วัตถุประสงค์ :

 1. จัดหาและติดตั้งโครงการ GIS ให้กับการประปาส่วนภูมิภาค สาขา ทั่วประเทศ จำนวน 234 แห่ง
 2. ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของการประปาส่วนภูมิภาค สาขา ที่ติดตั้งระบบ GIS ไปแล้วเพื่อให้มีความสมบูรณ์มากที่สุด
 3. เป็นหน่วยงานในดวงใจของผู้ใช้ระบบงานต่างๆ
 4. จัดทำโปรแกรมประยุกต์เพื่อนำระบบ GIS มาใช้อย่างต่อเนื่อง

พันธกิจ :

 1. ดำเนินการติดตั้งระบบ GIS ตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้
 2. นำระบบ GIS ไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานภายใน กปภ. ให้มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
 3. ดำเนินการหาแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศที่ทันสมัย เพื่อปรับปรุงข้อมูล GIS ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์
 4. ดำเนินการฝึกอบรมให้ จนท. ประปาให้สามารถใช้งาน GIS ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5. ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ด้วยความเต็มใจ

กองภูมิสารสนเทศ :

      มีผู้อำนวยการกองเป็นผู้บังคับบัญชา พนักงานและลูกจ้างในสังกัดมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบในการศึกษาวิเคราะห์ ทดสอบพัฒนาให้คำปรึกษา แนะนำและขอตั้งงบประมาณในการจัดทำแผนที่แนวท่อด้วยระบบคอมพิวเตอร์ พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ และระบบงานสารสนเทศทางภูมิศาสตร์กำหนดมาตรฐานสถาปัตถยกรรมคุณลักษณะของฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ที่เกี่ยวข้อง ติดตั้ง และติดตามประเมินผลตลอดจนบำรุงรักษาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ประสานงานแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์กับหน่วยงานภายนอกสนับสนุนการฝึกอบรม และจัดทำคู่มือเผยแพร่ผลงานสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ของ กปภ. รวมทั้งปฏิบัติภารกิจอื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย แบ่งงานออกเป็น 3 งาน ดังนี้

1. งานแผนระบบภูมิสารสนเทศ จัดทำแผนระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ จัดกิจกรรมฝึกอบรมแก่ผู้ใช้ และติดตามการใช้งานให้เกิดประโยชน์ มีบทบาทหลัก ดังนี้

 • จัดทำแผนระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
 • จัดกิจกรรมฝึกอบรมเกี่ยวกับระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับบุคคลากรที่เกี่ยวข้อง
 • ประสานงาน ติดตามและประเมินผลโครงการระบบภูมิสารสนเทศ
 • เผยแพร่ผลงานภูมิสารสนเทศ ทั้งภายในและภายนอก
 • ปฏิบัติภารกิจที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

2. งานมาตรฐานและข้อมูลภูมิสารสนเทศ จัดทำมาตรฐานข้อมูล คุณสมบัติของอุปกรณ์และโปรแกรมที่ใช้ในระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีบทบาทหลัก ดังนี้

 • ออกแบบสถาปัตยกรรมระบบภูมิสารสนเทศ
 • จัดทำมาตรฐานข้อมูล คุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์และโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำมาตรฐานการตรวจสอบข้อมูล และคู่มือการตรวจสอบ
 • กำหนดมาตรฐานการให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก
 • กำหนดมาตรฐานความปลอดภัยการใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศ
 • จัดหาข้อมูลเบื้องต้นในการจัดทำระบบภูมิสารสนเทศ
 • ติดตาม ตรวจสอบข้อมูลภูมิสารสนเทศของการประปาส่วนภูมิภาค
 • รายงานความก้าวหน้าของโครงการ สำรองข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศของการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
 • รวบรวมให้บริการข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศของการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
 • ปฏิบัติภารกิจที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

3. งานระบบภูมิสารสนเทศ ดำเนินการศึกษาพัฒนา ทดสอบ การติดตั้งโปรแกรมระบบภูมิสารสนเทศและโปรแกรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีบทบาทหลัก ดังนี้

 • ศึกษา พัฒนา ทดสอบและติดตั้งการใช้โปรแกรมระบบภูมิสารสนเทศ โปรแกรมประยุกต์รวมถึงโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิสารสนเทศ
 • ติดตาม ประเมินผล และบำรุงรักษาโปรแกรมระบบภูมิสารสนเทศ รวมทั้งโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิสารสนเทศ
 • ให้คำปรึกษาและแนะนำเทคนิคการใช้โปรแกรมระบบภูมิสารสนเทศของ กปภ.
 • แก้ไขปัญหาเชิงระบบเพื่อจูงใจให้ผู้ใช้ข้อมูลปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันมากขึ้น
 • จัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ อุปกรณ์และโปรแกรม
 • ปฏิบัติภารกิจที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
เลื่อนขึ้นข้างบน