แผนแม่บท GIS
 คำสั่ง / ระเบียบ
 คู่มือและคำแนะนำ
 ระบบ Smart PWA
 DOWNLOAD
 
    1 User Online
    387,429 visitor
     Best 1024x768 pxแผนที่ภาพรวมประเทศไทย

แผนที่อาคาร และแนวท่อ

แผนที่ถนนและมาตรวัดน้ำ

แผนที่ถนนและหัวดับเพลิง

แผนที่ถนนและประตูน้ำ
ชั้นข้อมูล (LAYER) ที่ให้บริการแผนที่ดิจิตอลของ กปภ.

        ชั้นข้อมูลระบบ GIS ประกอบด้วยรายละเอียดของโครงสร้าง 14 ชั้นข้อมูล ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

Table Name
Feature Class
Table Description
1. PIPE
LINE
ข้อมูลท่อประปา
2. VALVE
POINT
ข้อมูลประตูน้ำ
3. FIREHYDRANT
POINT
ข้อมูลหัวดับเพลิง
4. BLDG
POLYGON
ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง
5. METER
POINT
ข้อมูลมาตรวัดน้ำ
6. LEAKPOINT
POINT
ข้อมูลการซ่อมท่อ
7. PWA_WATERWORKS
POINT
ข้อมูลสำนักงานประปา
8. ROAD
LINE
ข้อมูลถนน
9. ROADEDGE
POLYGON
ข้อมูลขอบถนน
10. RAIL
LINE
ข้อมูลทางรถไฟ
11. RAILEDGE
POLYGON
ข้อมูลเส้นของทางรถไฟ
12. HYDROL
LINE
ข้อมูลเส้นทางน้ำ
13. HYDROP
POLYGON
ข้อมูลแหล่งน้ำ
14. STRUCT
LINE
ข้อมูลแนวรั้ว

     หมายเหตุ : ชั้นข้อมูลอื่นๆ นอกเหนือจากชั้นข้อมูลข้างต้น หาก กปภ. มีการปรับปรุงหรือแก้ไขใดๆ ที่ กปภ. สามารถให้บริการได้ ผู้ขอรับบริการสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองภูมิสารสนเทศ สำนักเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ การประปาส่วนภูมิภาค

วิธีปฏิบัติในการสั่งซื้อแผนที่ดิจิตอล
 1. ให้ผู้สั่งซื้อที่เป็นหน่วยงานของรัฐ มีหนังสือขอสั่งซื้อพร้อมแนบแบบสั่งซื้อของ กปภ. จากหน่วยงานถึงผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อเป็นการยืนยันว่านำไปใช้ปฏิบัติราชการจริง พร้อมมอบสื่อบันทึกข้อมูลในรูปแบบ CD-ROM / DVD-ROM ให้สำนักเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
 2. ให้ผู้สั่งซื้อที่เป็นเอกชนแจ้งความจำนงในแบบสั่งซื้อแผนที่แนวท่อประปาในรูปแบบดิจิตอล พร้อมมอบสื่อบันทึกข้อมูลในรูปแบบ CD-ROM / DVD-ROM ให้สำนักเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
 3. สำนักเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศแจ้งรายละเอียดราคาถึงกองการเงิน ให้ผู้ซื้อติดต่อชำระเงิน (ชำระเงินก่อน 15:00 น.) โดยผู้ซื้อนำเอกสารแจ้งรายละเอียดราคาไปชำระเงินที่กองการเงิน และนำใบเสร็จกลับมารับข้อมูลที่้สำนักเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
 4. สำนักเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศบันทึกข้อมูลลงสื่อบันทึกข้อมูลในรูปแบบ CD-ROM / DVD-ROM และให้เจ้าหน้าที่้สำนักเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ส่งมอบสื่อบันทึกข้อมูลในรูปแบบ CD-ROM / DVD-ROM ที่บันทึกแผนที่ดิจิตอลแล้ว และลงลายมือชื่อกำกับการส่งมอบในแบบสั่งซื้อ
 5. ให้ผู้สั่งซื้อทำบันทึกข้อตกลงการซื้อขายข้อมูลแผนที่ดิจิตอลตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ กปภ. กำหนด ก่อนรับข้อมูลจาก กปภ.

อัตราค่าบริการข้อมูลแผนที่ดิจิตอลของ กปภ.

        แนบท้ายคำสั่ง กปภ. ที่ 107/2553 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553

ข้อมูลแผนที่ดิจิตอลชนิด VECTOR
ขนาดข้อมูล (MB)
ราคาสำหรับราชการ (บาท)
ราคาสำหรับเอกชน (บาท)
0 - 5
1,400
2,600
6 - 10
1,800
3,200
11 - 15
2,200
3,800
16 - 20
2,600
4,400
21 - 30
3,400
5,600
31 - 40
4,200
6,800
41 - 60
5,800
9,200
61 - 80
7,400
11,600
81 - 100
9,000
14,000
101 - 120
10,600
16,400
121 - 160
13,800
21,200
มากกว่า 160
80 บ.X จำนวน MB+1,000 บ.
120 บ.X จำนวน MB+2,000 บ.

     หมายเหตุ :
 1. ราคาดังกล่าวเป็นราคาของทุกชั้นข้อมูล กปภ. ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่แบ่งพื้นที่ในแต่ละประปา และไม่ขายแยกชั้นข้อมูล (ข้อมูลทั้งหมดมี 14 ชั้นข้อมูล)
 2. ราคาที่จำหน่ายไม่รวมสื่อบันทึกแผนที่
 3. ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
 4. กรณีที่ผู้ซื้อต้องการซื้อข้อมูลพื้นที่จำหน่ายน้ำทั้งประปาสามารถเลือกชั้นข้อมูลเป็นบางชั้นได้

อัตราค่าบริการพิมพ์ (PLOT) แผนที่ (กระดาษธรรมดา) ของ กปภ.


ชนิดสี
ขนาดกระดาษ
A0
A1
A2
A3
A4
ขาว - ดำ
800 บ./แผ่น
400 บ./แผ่น
200 บ./แผ่น
100 บ./แผ่น
50 บ./แผ่น
สี
1,600 บ./แผ่น
800 บ./แผ่น
400 บ./แผ่น
200 บ./แผ่น
100 บ./แผ่น

     หมายเหตุ :
 1. ราคา PLOT แผนที่ดังกล่าวเป็นราคาทั้งราชการ และเอกชน
 2. ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

ดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์ม

เอกสารเลขที่107/2553 กำหนดอัตราค่าบริการแผนที่ดิจิตอล
วิธีปฏิบัติในการสั่งซื้อข้อมูล GIS
ข้อตกลงการซื้อแผนที่

แบบฟอร์มสั่งซื้อข้อมูล GIS ของ กปภ.สำนักงานใหญ่
แบบฟอร์มราชการ
แบบฟอร์มเอกชน
ใบแจ้งราคา

แบบฟอร์มสั่งซื้อข้อมูล GIS ของ กปภ.ข.
แบบฟอร์มราชการ
แบบฟอร์มเอกชน
ใบแจ้งราคา