แผนแม่บท GIS
 คำสั่ง / ระเบียบ
 คู่มือและคำแนะนำ
 ระบบ Smart PWA
 DOWNLOAD
 
    2 Users Online
    387,434 visitor
     Best 1024x768 px
ข่าวประชาสัมพันธ์

   กองภูมิสารสนเทศศึกษาดูงาน บริษัทสยามพัฒนพงศ์ จำกัด และการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา(ชั้นพิเศษ)
           เมื่อวันที่ 14 และ 15 มิถุนายน 2561 กองภูมิสารสนเทศ นำโดย นายสุวรรณ กลิ่นประชุม ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และนายณรงค์ศักดิ์ เมืองเงิน ผู้อำนวยการกองภูมิสารสนเทศ ได้นำพนักงานเข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัทสยามพัฒนพงศ์ จำกัด อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา(ชั้นพิเศษ) เพื่อเป็นการดำเนินงานตามแผนงานเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร แผนงานที่2 การแบ่งปันทักษะของบุคลากร ทั้งภายในหน่วยงาน ข้ามหน่วยงาน และนอกสถานที่ โดยการศึกษาดูงาน ณ บริษัทสยามพัฒนพงศ์ จำกัด นั้น ได้เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตท่อ HDPE, มาตรวัดน้ำประปา, อุปกรณ์ข้อต่อ PVC และมอเตอร์ไฟฟ้า ส่วนการศึกษาดูงาน ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา(ชั้นพิเศษ) นั้น เป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกัน เพื่อพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

...คลังภาพ...