แผนแม่บท GIS
 คำสั่ง / ระเบียบ
 คู่มือและคำแนะนำ
 ระบบ Smart PWA
 DOWNLOAD
 
    1 User Online
    387,433 visitor
     Best 1024x768 px
ข่าวประชาสัมพันธ์

   นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของกองภูมิสารสนเทศ
           เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 กองภูมิสารสนเทศได้ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าศึกษาดูงานระบบภูมิสารสนเทศ ของการประปาส่วนภูมิภาค โดยมีนายนิวัตร สถิตกาญจนะ ผู้ช่วยผู้ว่าการ(เทคโนโลยีสารสนเทศ) นายสุวรรณ กลิ่นประชุม ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และนายณรงค์ศักดิ์ เมืองเงิน ผู้อำนวยการกองภูมิสารสนเทศ ให้การต้อนรับ จากนั้นทีมงานวิทยากรของกองภูมิสารสนเทศได้นำเสนอและให้ความรู้เกี่ยวกับระบบภูมิสารสนเทศที่ใช้ในการดำเนินงานของการประปาส่วนภูมิภาค เพื่อให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและเตรียมพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต

...คลังภาพ...