แผนแม่บท GIS
 คำสั่ง / ระเบียบ
 คู่มือและคำแนะนำ
 ระบบ Smart PWA
 DOWNLOAD
 
    1 User Online
    387,433 visitor
     Best 1024x768 px
ข่าวประชาสัมพันธ์

   นายณรงค์ศักดิ์ เมืองเงิน ผู้อำนวยการกองภูมิสารสนเทศ พร้อมด้วยพนักงานกองภูมิสารสนเทศ เข้าร่วมการสัมมนา "การขับเคลื่อนนโยบายชาติด้วยแผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ พ.ศ.2560 - 2564"
           เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 2560 นายนิวัตร สถิตกาญจนะ ผู้ช่วยผู้ว่าการ(เทคโนโลยีสารสนเทศ) ได้มอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์ เมืองเงิน ผู้อำนวยการกองภูมิสารสนเทศ พร้อมด้วยพนักงานกองภูมิสารสนเทศ เข้าร่วมการสัมมนา "การขับเคลื่อนนโยบายชาติด้วยแผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ พ.ศ.2560 - 2564" ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว จัดโดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) โดยเป็นการประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให้สามารถแลกเปลี่ยนและบูรณาการข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานได้ ในการนี้นายณรงค์ศักดิ์ เมืองเงิน ผู้อำนวยการกองภูมิสารสนเทศ เป็นตัวแทนของ กปภ. ขึ้นรับรางวัล "การมีส่วนร่วมบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลภูมิสารสนเทศผ่านระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางชองประเทศ (NGIS Portal)" จาก รศ.ดร.สรนิต ศีลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ

...คลังภาพ...