แผนแม่บท GIS
 คำสั่ง / ระเบียบ
 คู่มือและคำแนะนำ
 ระบบ Smart PWA
 DOWNLOAD
 
    2 Users Online
    364,453 visitor
     Best 1024x768 px
ข่าวประชาสัมพันธ์

   กองภูมิสารสนเทศเข้าร่วมประชุมและนำเสนอระบบวิเคราะห์ความเสี่ยงของท่อประปา ณ กปภ.สาขาพัทยา(ชั้นพิเศษ)
           เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายสุทัศน์ นุชปาน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา(ชั้นพิเศษ) ร่วมกับ หัวหน้างาน พนักงาน จากกองภูมิสารสนเทศ กองบริหารความเสี่ยง และงานแผนที่แนวท่อ การประปาส่วนภูมิภาคเขต1 ร่วมกันหารือเรื่อง ความเสี่ยงของท่อประปา โดยมีการพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์ความเสี่ยงของท่อประปาจากระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ซึ่งเมื่อนำเข้าข้อมูลด้านปัจจัยที่ส่งผลต่อท่อประปาแตก ผลกระทบด้านการเงิน และผลกระทบด้านธุรกิจแล้ว จะสามารถคำนวณความเสี่ยงของท่อประปาออกมาเป็นสี่ระดับตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ เพื่อความสะดวกแก่ผู้บริหารในการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ต่อไป

...คลังภาพ...