แผนแม่บท GIS
 คำสั่ง / ระเบียบ
 คู่มือและคำแนะนำ
 ระบบ Smart PWA
 DOWNLOAD
 
    3 Users Online
    364,454 visitor
     Best 1024x768 px

GISWEB ZONE
แผนที่ GISWEB
ระบบกรอกข้อมูลความเสี่ยงท่อประธาน (สำหรับ กปภ.สาขา)
ระบบติดตามความเสี่ยงท่อประธาน
ระบบติดตามมาตรวัดน้ำ (Meter Monitoring System)

KPI
รายงานการอัพโหลดข้อมูล GIS
แผนที่แสดงพื้นที่ให้บริการของ กปภ
ข่าวประชาสัมพันธ์
นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของกองภูมิสารสนเทศ
           เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 กองภูมิสารสนเทศได้ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าศึกษาดูงานระบบภูมิสารสนเทศ ของการประปาส่วนภูมิภาค โดยมีนายนิวัตร สถิตกาญจนะ ผู้ช่วยผู้ว่าการ(เทคโนโลยีสารสนเทศ) นายสุวรรณ กลิ่นประชุม ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และนายณรงค์ศักดิ์ เมืองเงิน ผู้อำนวยการกองภูมิสารสนเทศ ให้การต้อนรับ จากนั้นทีมงานวิทยากรของกองภูมิสารสนเทศได้นำเสนอและให้ความรู้เกี่ยวกับระบบภูมิสารสนเทศที่ใช้ในการดำเนินงานของการประปาส่วนภูมิภาค เพื่อให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและเตรียมพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต
กองภูมิสารสนเทศ ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ : GEOINFOTECH 2018
           กองภูมิสารสนเทศ ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ : GEOINFOTECH 2018 ระหว่างวันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์การประชุมวายุภักษ์ ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ โดยเป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้เผยแพร่และนำเสนอผลงานวิจัยของนักวิชาการ นักวิจัย นักเรียน นิสิต นักศึกษา การแสดงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ การแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นที่ประโยชน์ต่อการวิจัยและพัฒนา ทั้งนี้พนักงานของกองภูมิสารสนเทศ ได้เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานวิจัย การบรรยายในหัวข้อเกี่ยวกับเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และร่วมชมนิทรรศการจากภาครัฐและเอกชน เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
กองภูมิสารเทศ ได้จัดฝึกอบรมระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ด้วยโปรแกรม Mapinfo Professional
           เมื่อวันที่ 20 - 21 ธันวาคม 2560 กองภูมิสารเทศ ได้จัดฝึกอบรมระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ด้วยโปรแกรม Mapinfo Professional ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการจัดซื้อโปรแกรมระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ปีงบประมาณ 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล หลุยส์ แทรเวิร์น โดยมีตัวแทนจาก งานแผนที่แนวท่อ(GIS) กองระบบจำหน่าย กปภ.ข. 1 - 10 และพนักงานของกองภูมิสารสนเทศ เข้าร่วมการอบรม ในการนี้ท่านผู้ช่วยผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ได้ให้เกียรติมาร่วมงานเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานแก่ผู้เข้ารับการอบรม เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้ระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ของ กปภ. มีความครบถ้วน ถูกต้อง พร้อมใช้งาน สามารถสนับสนุนระบบงานต่างๆ ของ กปภ. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อ่านต่ออ่านต่อ
ข่าวชาว GIS
การฝึกอบรมโปรแกรม Wmap 9.12
           การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 การฝึกอบรมโปรแกรม Wmap 9.12 ให้กับ กปภ.สาขาในสังกัด ระหว่างวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุม 2
กปภ.ข.8 จัดอบรมโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (PWA_GIS 2009)
           การประปาส่วนภูมิภาค เขต8 จัดอบรมโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ระบบท่อจ่ายน้ำ (PWA_GIS 2009) ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม 2553 ถึง 1 กันยายน 2553 ณ ห้องประชุม กปภ.ข.8 โดยมีนายเอกชัย อัตถกาญน์นา ผอ.กปภ.ข.8 เป็นประธานเปิดการอบรม และนายสุเมธ แว่นประชา ผอ.กรจ. เป็นประธานจัดการอบรม และมอบหมายให้นายอวยชัย เทศเอี่ยม เป็นวิทยากรในการอบรม
อ่านต่ออ่านต่อ
แผนที่การประปาส่วนภูมิภาค
ขยายแผนที่ขยายแผนที่
WEBSITE ที่น่าสนใจ
ภูมิศาสตร์ : Gis2Me   สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ   ศูนย์วิจัยภูมิศาสตร์เพื่อประเทศไทย    สมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย   
รัฐวิสาหกิจ : การไฟฟ้าฝ่ายผลิต   การไฟฟ้านครหลวง   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค   การประปานครหลวง   การประปาส่วนภูมิภาค  
ราชการ : กระทรวงมหาดไทย   กรมโยธาธิการและผังเมือง   กรมแผนที่ทหาร