แผนแม่บท GIS
 คำสั่ง / ระเบียบ
 คู่มือและคำแนะนำ
 ระบบ Smart PWA
 DOWNLOAD
 
    3 Users Online
    316,876 visitor
     Best 1024x768 px

GISWEB ZONE
แผนที่ GISWEB

KPI 2559
รายงานการอัพโหลดข้อมูล GIS
ข่าวประชาสัมพันธ์
กองภูมิสารสนเทศ เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอแนวทางการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ (GIS)สำหรับการประปาส่วนภูมิภาค โดย บจก.จีไอเอส (กลุ่มบริษัท CDG) ชื่อเดิม บจก. ESRI (ประเทศไทย)
           เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา นายณรงค์ศักดิ์ เมืองเงิน ผู้อำนวยการกองภูมิสารสนเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกองภูมิสารสนเทศ และ กองเทคโนโลยีสารสนเทศน้ำสูญเสีย เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอแนวทางการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ (GIS)สำหรับการสำรวจ จัดเก็บ วิเคราะห์ และแสดงผลข้อมูลในรูปแบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ให้สอดคล้องกับการทำงานของการประปาส่วนภูมิภาค โดย บจก.จีไอเอส (กลุ่มบริษัท CDG)ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคาร 4 การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์การเพื่อให้ทราบถึงเทคโนโลยีที่ช่วยในการจัดการข้อมูล GISที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมสนับสนุนงานด้านต่างๆ ของ กปภ. ต่อไป
กองฝึกอบรมภูมิภาค ๓ จัดฝึกอบรม หลักสูตร OJT "การควบคุมน้ำสูญเสีย" รุ่นที่ ๓/๖๐ ณ กปภ.สาขาปราณบุรี ให้กับพนักงานในสังกัด กปภ.ข. ๓
           กองฝึกอบรมภูมิภาค ๓ จัดฝึกอบรม หลักสูตร OJT "การควบคุมน้ำสูญเสีย" รุ่นที่ ๓/๖๐ ณ กปภ.สาขาปราณบุรี ให้กับพนักงานในสังกัด กปภ.ข. ๓ จำนวน ๓๔ คน เมื่อวันที่ ๒๙ พ.ค. - ๒ มิ.ย. ๒๕๖๐ โดย นายวรพล ไม้สน หัวหน้างานแผนที่แนวท่อ(GIS) การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ เป็นวิทยากรในหัวข้อ "การประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศ(GIS)สำหรับงานลดน้ำสูญเสีย"
กองภูมิสารสนเทศ สำนักเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ได้เดินทางไปดูงาน ณ กองมาตรวัดน้ำ จ.นครนายก
           เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 พร้อมนำเสนอ ระบบติดตามมาตรวัดน้ำชำรุด ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้ข้อมูล GIS สนับสนุนกองมาตรวัดน้ำ และมีระบบติดตาม ค้นหามาตรวัดน้ำที่ผิดปกติ และตรวจสอบมาตรวัดน้ำที่ออกจากโรงงานมาตรของ กปภ. โดยสามารถแสดงรายละเอียดของมาตรวัดน้ำ และแสดงตำแหน่งบนแผนที่ ในรูปแบบ Web Mapping Application ตามบันทึกข้อความ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ กภส. จัดทำโปรแกรมติดตามมาตรซ่อมบำรุง จากกองมาตรวัดน้ำ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก รผว. แล้ว ในเบื้องต้น ระบบดังกล่าว อำนวยความสะดวกให้ กองมาตรวัดน้ำ ให้สามารถตรวจสอบมาตรวัดน้ำที่ออกจากโรงงานมาตรของ กปภ. ได้เป็นอย่างดี โดย กองมาตรวัดน้ำ ขอทดลองใช้ระบบประมาณ 2 สัปดาห์ เและหากมีข้อเสนอเพิ่มเติมจะประสาน กภส. ต่อไป
อ่านต่ออ่านต่อ
ข่าวชาว GIS
การฝึกอบรมโปรแกรม Wmap 9.12
           การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 การฝึกอบรมโปรแกรม Wmap 9.12 ให้กับ กปภ.สาขาในสังกัด ระหว่างวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุม 2
กปภ.ข.8 จัดอบรมโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (PWA_GIS 2009)
           การประปาส่วนภูมิภาค เขต8 จัดอบรมโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ระบบท่อจ่ายน้ำ (PWA_GIS 2009) ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม 2553 ถึง 1 กันยายน 2553 ณ ห้องประชุม กปภ.ข.8 โดยมีนายเอกชัย อัตถกาญน์นา ผอ.กปภ.ข.8 เป็นประธานเปิดการอบรม และนายสุเมธ แว่นประชา ผอ.กรจ. เป็นประธานจัดการอบรม และมอบหมายให้นายอวยชัย เทศเอี่ยม เป็นวิทยากรในการอบรม
อ่านต่ออ่านต่อ
แผนที่การประปาส่วนภูมิภาค
ขยายแผนที่ขยายแผนที่
WEBSITE ที่น่าสนใจ
ภูมิศาสตร์ : Gis2Me   สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ   ศูนย์วิจัยภูมิศาสตร์เพื่อประเทศไทย    สมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย   
รัฐวิสาหกิจ : การไฟฟ้าฝ่ายผลิต   การไฟฟ้านครหลวง   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค   การประปานครหลวง   การประปาส่วนภูมิภาค  
ราชการ : กระทรวงมหาดไทย   กรมโยธาธิการและผังเมือง   กรมแผนที่ทหาร