แผนแม่บท GIS
 คำสั่ง / ระเบียบ
 คู่มือและคำแนะนำ
 ระบบ Smart PWA
 DOWNLOAD
 
    4 Users Online
    367,953 visitor
     Best 1024x768 px

GISWEB ZONE
แผนที่ GISWEB
ระบบกรอกข้อมูลความเสี่ยงท่อประธาน (สำหรับ กปภ.สาขา)
ระบบติดตามความเสี่ยงท่อประธาน
ระบบติดตามมาตรวัดน้ำ (Meter Monitoring System)
พื้นที่ให้บริการน้ำประปาของ กปภ. ปี 2561 (GIS Service Area)

KPI
รายงานการอัพโหลดข้อมูล GIS
แผนที่แสดงพื้นที่ให้บริการของ กปภ
ข่าวประชาสัมพันธ์
นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของกองภูมิสารสนเทศ
           เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 กองภูมิสารสนเทศได้ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าศึกษาดูงานระบบภูมิสารสนเทศ ของการประปาส่วนภูมิภาค โดยมีนายนิวัตร สถิตกาญจนะ ผู้ช่วยผู้ว่าการ(เทคโนโลยีสารสนเทศ) นายสุวรรณ กลิ่นประชุม ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และนายณรงค์ศักดิ์ เมืองเงิน ผู้อำนวยการกองภูมิสารสนเทศ ให้การต้อนรับ จากนั้นทีมงานวิทยากรของกองภูมิสารสนเทศได้นำเสนอและให้ความรู้เกี่ยวกับระบบภูมิสารสนเทศที่ใช้ในการดำเนินงานของการประปาส่วนภูมิภาค เพื่อให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและเตรียมพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต
กองภูมิสารสนเทศ ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ : GEOINFOTECH 2018
           กองภูมิสารสนเทศ ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ : GEOINFOTECH 2018 ระหว่างวันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์การประชุมวายุภักษ์ ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ โดยเป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้เผยแพร่และนำเสนอผลงานวิจัยของนักวิชาการ นักวิจัย นักเรียน นิสิต นักศึกษา การแสดงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ การแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นที่ประโยชน์ต่อการวิจัยและพัฒนา ทั้งนี้พนักงานของกองภูมิสารสนเทศ ได้เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานวิจัย การบรรยายในหัวข้อเกี่ยวกับเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และร่วมชมนิทรรศการจากภาครัฐและเอกชน เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
กองภูมิสารเทศ ได้จัดฝึกอบรมระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ด้วยโปรแกรม Mapinfo Professional
           เมื่อวันที่ 20 - 21 ธันวาคม 2560 กองภูมิสารเทศ ได้จัดฝึกอบรมระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ด้วยโปรแกรม Mapinfo Professional ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการจัดซื้อโปรแกรมระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ปีงบประมาณ 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล หลุยส์ แทรเวิร์น โดยมีตัวแทนจาก งานแผนที่แนวท่อ(GIS) กองระบบจำหน่าย กปภ.ข. 1 - 10 และพนักงานของกองภูมิสารสนเทศ เข้าร่วมการอบรม ในการนี้ท่านผู้ช่วยผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ได้ให้เกียรติมาร่วมงานเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานแก่ผู้เข้ารับการอบรม เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้ระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ของ กปภ. มีความครบถ้วน ถูกต้อง พร้อมใช้งาน สามารถสนับสนุนระบบงานต่างๆ ของ กปภ. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อ่านต่ออ่านต่อ
ข่าวชาว GIS
การฝึกอบรมโปรแกรม Wmap 9.12
           การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 การฝึกอบรมโปรแกรม Wmap 9.12 ให้กับ กปภ.สาขาในสังกัด ระหว่างวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุม 2
กปภ.ข.8 จัดอบรมโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (PWA_GIS 2009)
           การประปาส่วนภูมิภาค เขต8 จัดอบรมโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ระบบท่อจ่ายน้ำ (PWA_GIS 2009) ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม 2553 ถึง 1 กันยายน 2553 ณ ห้องประชุม กปภ.ข.8 โดยมีนายเอกชัย อัตถกาญน์นา ผอ.กปภ.ข.8 เป็นประธานเปิดการอบรม และนายสุเมธ แว่นประชา ผอ.กรจ. เป็นประธานจัดการอบรม และมอบหมายให้นายอวยชัย เทศเอี่ยม เป็นวิทยากรในการอบรม
อ่านต่ออ่านต่อ
แผนที่การประปาส่วนภูมิภาค
ขยายแผนที่ขยายแผนที่
WEBSITE ที่น่าสนใจ
ภูมิศาสตร์ : Gis2Me   สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ   ศูนย์วิจัยภูมิศาสตร์เพื่อประเทศไทย    สมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย   
รัฐวิสาหกิจ : การไฟฟ้าฝ่ายผลิต   การไฟฟ้านครหลวง   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค   การประปานครหลวง   การประปาส่วนภูมิภาค  
ราชการ : กระทรวงมหาดไทย   กรมโยธาธิการและผังเมือง   กรมแผนที่ทหาร