แผนแม่บท GIS
 คำสั่ง / ระเบียบ
 คู่มือและคำแนะนำ
 ระบบ Smart PWA
 DOWNLOAD
 
    3 Users Online
    335,625 visitor
     Best 1024x768 px

GISWEB ZONE
แผนที่ GISWEB
ระบบกรอกข้อมูลความเสี่ยงท่อประธาน (สำหรับ กปภ.สาขา)
ระบบติดตามความเสี่ยงท่อประธาน

KPI 2559
รายงานการอัพโหลดข้อมูล GIS
แผนที่แสดงพื้นที่ให้บริการของ กปภ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กองภูมิสารสนเทศ เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอระบบ BI (Business Intelligence) โดย บจก.จีไอเอส (กลุ่มบริษัท CDG) ชื่อเดิม บจก. ESRI (ประเทศไทย)
           เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา นายสุวรรณ กลิ่นประชุม ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และนายณรงค์ศักดิ์ เมืองเงิน ผู้อำนวยการกองภูมิสารสนเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกองภูมิสารสนเทศ เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอระบบ BI (Business Intelligence) โดย บจก.จีไอเอส (กลุ่มบริษัท CDG) ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคาร 4 การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์การเพื่อให้ทราบถึงเทคโนโลยีที่ช่วยในการนำเสนอข้อมูลแก่ผู้บริหาร ร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้การ บริหารงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของ กปภ. อีกด้วย
การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ จัดฝึกอบรม “การประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศ (GIS)”
           เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา นายบุญยก คงกิจ ผู้อำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ และนายธีรวิทย์ เลิศคณาวนิชกุล ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย ได้มอบหมายให้ นางนาลิวรรณ อินทรประเสริฐ หัวหน้างานแผนที่แนวท่อ (GIS) จัดฝึกอบรม “การประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศ (GIS)” ให้กับพนักงานในสังกัดการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ จำนวน ๗๐ คน ประกอบด้วย กองแผนและวิชาการ, กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ และกองระบบจำหน่าย ณ ห้องประชุมใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ โดย มีวิทยากรจากงานแผนที่แนวท่อ (GIS) กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.๔ ได้แก่ นายสิทธิชัย อักษรเงิน นักวิชาการภูมิสารสนเทศ ๗, นายภาณุพันธ์ พรมทอง นักวิชาการภูมิสารสนเทศ ๗ และนายภัทรพงศ์ โย้จิ้ว นักวิชาการภูมิสารสนเทศ ๖ ซึ่งมีเนื้อหาหลัก คือ การประยุกต์ใช้ระบบ GIS เพื่อสนับสนุนงานด้านอื่นๆ เช่น การนำข้อมูล GIS ไปใช้เพื่อการออกแบบขยายเขต, เพื่อการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย, เพื่อสร้างแบบจำลองการจ่ายน้ำ รวมทั้ง การแสดงผลระบบ GIS ผ่าน แอพพลิชั่น บนโทรศัพท์มือถือ (Mobile Applications) ในการอบรมครั้งนี้ ยังได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับระบบภูมิสารสนเทศ ( GIS ) ของการประปาส่วนภูมิภาค และแนะนำช่องทางต่างๆในการเข้าถึงข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) เพื่อเป็นแนวทางในการนำข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงาน การประปาส่วนภูมิภาคต่อไป
กองภูมิสารสนเทศ เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ของบริษัท ไอบิทซ์ จำกัด
           เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา นายณรงค์ศักดิ์ เมืองเงิน ผู้อำนวยการกองภูมิสารสนเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกองภูมิสารสนเทศ และ กองเทคโนโลยีสารสนเทศน้ำสูญเสีย เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอแนวทางการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ (GIS)ด้วยโปรแกรม KQ-GEO Technology และโปรแกรม Tableau ซึ่งเป็นโปรแกรมของระบบ Business Intelligence (BI)สำหรับการจัดการข้อมูล GISให้สอดคล้องกับการทำงานของการประปาส่วนภูมิภาค โดย บริษัทไอบิทซ์ จำกัด ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคาร 4 การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์การเพื่อให้ทราบถึงเทคโนโลยีที่ช่วยในการจัดการข้อมูล GIS ที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมสนับสนุนงานด้านต่างๆ ของ กปภ. ต่อไป
อ่านต่ออ่านต่อ
ข่าวชาว GIS
การฝึกอบรมโปรแกรม Wmap 9.12
           การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 การฝึกอบรมโปรแกรม Wmap 9.12 ให้กับ กปภ.สาขาในสังกัด ระหว่างวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุม 2
กปภ.ข.8 จัดอบรมโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (PWA_GIS 2009)
           การประปาส่วนภูมิภาค เขต8 จัดอบรมโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ระบบท่อจ่ายน้ำ (PWA_GIS 2009) ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม 2553 ถึง 1 กันยายน 2553 ณ ห้องประชุม กปภ.ข.8 โดยมีนายเอกชัย อัตถกาญน์นา ผอ.กปภ.ข.8 เป็นประธานเปิดการอบรม และนายสุเมธ แว่นประชา ผอ.กรจ. เป็นประธานจัดการอบรม และมอบหมายให้นายอวยชัย เทศเอี่ยม เป็นวิทยากรในการอบรม
อ่านต่ออ่านต่อ
แผนที่การประปาส่วนภูมิภาค
ขยายแผนที่ขยายแผนที่
WEBSITE ที่น่าสนใจ
ภูมิศาสตร์ : Gis2Me   สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ   ศูนย์วิจัยภูมิศาสตร์เพื่อประเทศไทย    สมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย   
รัฐวิสาหกิจ : การไฟฟ้าฝ่ายผลิต   การไฟฟ้านครหลวง   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค   การประปานครหลวง   การประปาส่วนภูมิภาค  
ราชการ : กระทรวงมหาดไทย   กรมโยธาธิการและผังเมือง   กรมแผนที่ทหาร