แผนแม่บท GIS
 คำสั่ง / ระเบียบ
 คู่มือและคำแนะนำ
 ระบบ Smart PWA
 DOWNLOAD
 
    2 Users Online
    377,958 visitor
     Best 1024x768 px

GISWEB ZONE
แผนที่ GISWEB
ระบบกรอกข้อมูลความเสี่ยงท่อประธาน (สำหรับ กปภ.สาขา)
ระบบติดตามความเสี่ยงท่อประธาน
ระบบติดตามมาตรวัดน้ำ (Meter Monitoring System)
พื้นที่ให้บริการน้ำประปาของ กปภ. ปี 2561 (GIS Service Area)
แผนที่แสดงพื้นที่ให้บริการของ กปภ. รายจังหวัด

KPI
รายงานการอัพโหลดข้อมูล GIS
แผนที่แสดงพื้นที่ให้บริการของ กปภ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กองภูมิสารสนเทศ จัดประชุมหัวหน้างานแผนที่แนวท่อ(GIS)
           เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 กองภูมิสารสนเทศ ได้จัดประชุมหัวหน้างานแผนที่แนวท่อ(GIS) และนักวิชาการภูมิสารสนเทศที่ เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 1211 การประปาส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่ โดยนายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดการประชุมและมอบนโยบายการทำงาน ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมครั้งนี้เพื่อร่วมรับฟังแนวทางการดำเนินงานระบบภูมิสารสนเทศ(GIS) ของ กปภ. และปรับปรุงกระบวนการทำงานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในการนี้ นายนิวัตร สถิตกาญจนะ ผู้ช่วยผู้ว่าการ(เทคโนโลยีสารสนเทศ) ได้ให้เกียรติเข้าประชุมเพื่อแนะนำแนวทางการทำงานให้แก่หัวหน้างานแผนที่แนวท่อ(GIS) และนักวิชาการภูมิสารสนเทศที่ร่วมประชุม โอกาสนี้หัวหน้างานแผนที่แนวท่อ(GIS) และนักวิชาการภูมิสารสนเทศ ได้มอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่ ผู้ช่วยผู้ว่าการ(เทคโนโลยีสารสนเทศ) จะเกษียณอายุราชการในปีนี้
กองภูมิสารสนเทศเข้าร่วมการประชุม Thai GIS User Conference 2018
           เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 กองภูมิสารสนเทศ นำโดย นายณรงค์ศักดิ์ เมืองเงิน ผู้อำนวยการกองภูมิสารสนเทศ ได้นำพนักงานเข้าร่วมการประชุม Thai GIS User Conference 2018 ณ โรงแรม Miracle grand เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้และนำประสบการณ์ที่ได้มาปรับใช้ในการทำงาน โดยภายในงานได้มีการจัดแสดงเทคโนโลยีทางด้าน GIS จากบริษัทต่างๆ ที่เข้าร่วมจัดงาน และการสัมมนาในหัวข้อที่เกี่ยวข้องทางด้าน GIS
กองภูมิสารสนเทศศึกษาดูงาน บริษัท ยูโร-โอเรียนเตล เทรดดิ้ง จำกัด
           เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 กองภูมิสารสนเทศ นำโดย นายสุวรรณ กลิ่นประชุม ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และนายณรงค์ศักดิ์ เมืองเงิน ผู้อำนวยการกองภูมิสารสนเทศ ร่วมกับกองเทคโนโลยีสารสนเทศน้ำสูญเสีย ได้นำพนักงานเข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท ยูโร-โอเรียนเตล เทรดดิ้ง จำกัด เพื่อเป็นการดำเนินงานตามแผนงานเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร แผนงานที่ 2 การแบ่งปันทักษะของบุคลากร ทั้งภายในหน่วยงาน ข้ามหน่วยงาน และนอกสถานที่ โดยในการศึกษาดูงานครั้งนี้ได้เข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านการผลิต มาตรวัดน้ำ ประตูน้ำ และกระบวนการทดสอบมาตรฐานมาตรวัดน้ำและประตูน้ำ รวมทั้งเทคโนโลยีด้านน้ำสูญเสียจากต่างประเทศ เพื่อช่วยเสริมสร้างองค์ความรู้ในด้านกระบวนทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
อ่านต่ออ่านต่อ
ข่าวชาว GIS
การฝึกอบรมโปรแกรม Wmap 9.12
           การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 การฝึกอบรมโปรแกรม Wmap 9.12 ให้กับ กปภ.สาขาในสังกัด ระหว่างวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุม 2
กปภ.ข.8 จัดอบรมโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (PWA_GIS 2009)
           การประปาส่วนภูมิภาค เขต8 จัดอบรมโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ระบบท่อจ่ายน้ำ (PWA_GIS 2009) ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม 2553 ถึง 1 กันยายน 2553 ณ ห้องประชุม กปภ.ข.8 โดยมีนายเอกชัย อัตถกาญน์นา ผอ.กปภ.ข.8 เป็นประธานเปิดการอบรม และนายสุเมธ แว่นประชา ผอ.กรจ. เป็นประธานจัดการอบรม และมอบหมายให้นายอวยชัย เทศเอี่ยม เป็นวิทยากรในการอบรม
อ่านต่ออ่านต่อ
แผนที่การประปาส่วนภูมิภาค
ขยายแผนที่ขยายแผนที่
WEBSITE ที่น่าสนใจ
ภูมิศาสตร์ : Gis2Me   สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ   ศูนย์วิจัยภูมิศาสตร์เพื่อประเทศไทย    สมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย   
รัฐวิสาหกิจ : การไฟฟ้าฝ่ายผลิต   การไฟฟ้านครหลวง   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค   การประปานครหลวง   การประปาส่วนภูมิภาค  
ราชการ : กระทรวงมหาดไทย   กรมโยธาธิการและผังเมือง   กรมแผนที่ทหาร