แผนแม่บท GIS
 คำสั่ง / ระเบียบ
 คู่มือและคำแนะนำ
 ระบบ Smart PWA
 DOWNLOAD
 
    3 Users Online
    322,211 visitor
     Best 1024x768 px

GISWEB ZONE
แผนที่ GISWEB

KPI 2559
รายงานการอัพโหลดข้อมูล GIS
ข่าวประชาสัมพันธ์
การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ จัดฝึกอบรม “การประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศ (GIS)”
           เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา นายบุญยก คงกิจ ผู้อำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ และนายธีรวิทย์ เลิศคณาวนิชกุล ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย ได้มอบหมายให้ นางนาลิวรรณ อินทรประเสริฐ หัวหน้างานแผนที่แนวท่อ (GIS) จัดฝึกอบรม “การประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศ (GIS)” ให้กับพนักงานในสังกัดการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ จำนวน ๗๐ คน ประกอบด้วย กองแผนและวิชาการ, กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ และกองระบบจำหน่าย ณ ห้องประชุมใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ โดย มีวิทยากรจากงานแผนที่แนวท่อ (GIS) กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.๔ ได้แก่ นายสิทธิชัย อักษรเงิน นักวิชาการภูมิสารสนเทศ ๗, นายภาณุพันธ์ พรมทอง นักวิชาการภูมิสารสนเทศ ๗ และนายภัทรพงศ์ โย้จิ้ว นักวิชาการภูมิสารสนเทศ ๖ ซึ่งมีเนื้อหาหลัก คือ การประยุกต์ใช้ระบบ GIS เพื่อสนับสนุนงานด้านอื่นๆ เช่น การนำข้อมูล GIS ไปใช้เพื่อการออกแบบขยายเขต, เพื่อการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย, เพื่อสร้างแบบจำลองการจ่ายน้ำ รวมทั้ง การแสดงผลระบบ GIS ผ่าน แอพพลิชั่น บนโทรศัพท์มือถือ (Mobile Applications) ในการอบรมครั้งนี้ ยังได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับระบบภูมิสารสนเทศ ( GIS ) ของการประปาส่วนภูมิภาค และแนะนำช่องทางต่างๆในการเข้าถึงข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) เพื่อเป็นแนวทางในการนำข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงาน การประปาส่วนภูมิภาคต่อไป
กองภูมิสารสนเทศ เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ของบริษัท ไอบิทซ์ จำกัด
           เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา นายณรงค์ศักดิ์ เมืองเงิน ผู้อำนวยการกองภูมิสารสนเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกองภูมิสารสนเทศ และ กองเทคโนโลยีสารสนเทศน้ำสูญเสีย เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอแนวทางการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ (GIS)ด้วยโปรแกรม KQ-GEO Technology และโปรแกรม Tableau ซึ่งเป็นโปรแกรมของระบบ Business Intelligence (BI)สำหรับการจัดการข้อมูล GISให้สอดคล้องกับการทำงานของการประปาส่วนภูมิภาค โดย บริษัทไอบิทซ์ จำกัด ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคาร 4 การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์การเพื่อให้ทราบถึงเทคโนโลยีที่ช่วยในการจัดการข้อมูล GIS ที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมสนับสนุนงานด้านต่างๆ ของ กปภ. ต่อไป
กองภูมิสารสนเทศเข้าร่วมประชุมและนำเสนอระบบวิเคราะห์ความเสี่ยงของท่อประปา ณ กปภ.สาขาพัทยา(ชั้นพิเศษ)
           เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายสุทัศน์ นุชปาน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา(ชั้นพิเศษ) ร่วมกับ หัวหน้างาน พนักงาน จากกองภูมิสารสนเทศ กองบริหารความเสี่ยง และงานแผนที่แนวท่อ การประปาส่วนภูมิภาคเขต1 ร่วมกันหารือเรื่อง ความเสี่ยงของท่อประปา โดยมีการพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์ความเสี่ยงของท่อประปาจากระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ซึ่งเมื่อนำเข้าข้อมูลด้านปัจจัยที่ส่งผลต่อท่อประปาแตก ผลกระทบด้านการเงิน และผลกระทบด้านธุรกิจแล้ว จะสามารถคำนวณความเสี่ยงของท่อประปาออกมาเป็นสี่ระดับตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ เพื่อความสะดวกแก่ผู้บริหารในการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ต่อไป
อ่านต่ออ่านต่อ
ข่าวชาว GIS
การฝึกอบรมโปรแกรม Wmap 9.12
           การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 การฝึกอบรมโปรแกรม Wmap 9.12 ให้กับ กปภ.สาขาในสังกัด ระหว่างวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุม 2
กปภ.ข.8 จัดอบรมโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (PWA_GIS 2009)
           การประปาส่วนภูมิภาค เขต8 จัดอบรมโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ระบบท่อจ่ายน้ำ (PWA_GIS 2009) ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม 2553 ถึง 1 กันยายน 2553 ณ ห้องประชุม กปภ.ข.8 โดยมีนายเอกชัย อัตถกาญน์นา ผอ.กปภ.ข.8 เป็นประธานเปิดการอบรม และนายสุเมธ แว่นประชา ผอ.กรจ. เป็นประธานจัดการอบรม และมอบหมายให้นายอวยชัย เทศเอี่ยม เป็นวิทยากรในการอบรม
อ่านต่ออ่านต่อ
แผนที่การประปาส่วนภูมิภาค
ขยายแผนที่ขยายแผนที่
WEBSITE ที่น่าสนใจ
ภูมิศาสตร์ : Gis2Me   สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ   ศูนย์วิจัยภูมิศาสตร์เพื่อประเทศไทย    สมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย   
รัฐวิสาหกิจ : การไฟฟ้าฝ่ายผลิต   การไฟฟ้านครหลวง   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค   การประปานครหลวง   การประปาส่วนภูมิภาค  
ราชการ : กระทรวงมหาดไทย   กรมโยธาธิการและผังเมือง   กรมแผนที่ทหาร