คำสั่ง / ระเบียบ
 คู่มือและคำแนะนำ
 ระบบ Smart PWA
 ระบบ GISWEB
 DOWNLOAD
 
    3 Users Online
    290,253 visitor
     Best 1024x768 px

GISWEB ZONE
ที่ตั้ง กปภ.สาขา
ที่ตั้งจุดน้ำประปาดื่มได้
ข้อมูลภัยแล้ง
ข้อมูลลุ่มน้ำของไทย

KPI 2558
ข่าวประชาสัมพันธ์
กองภูมิสารสนเทศ ขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
           กองภูมิสารสนเทศ ขอน้อมส่งเสด็จ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร พนักงาน กองภูมิสารสนเทศ การประปาส่วนภูมิภาค
กองวิเคราะห์แผนการเงินองค์กร เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน กภส.
           เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 กองวิเคราะห์แผนการเงินองค์กร เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานระบบ GIS และโปรแกรมประยุกต์ทางด้าน GIS ของ กภส.
ตอบแบบสำรวจความต้องการและการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ปี 2560
           แบบสำรวจนี้จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจสภาพการใช้งาน และความต้องการเครื่องคอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง เพื่อสรุปผลประกอบการพิจารณาจัดสรรทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ปี 2560 ภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2559 ไปยังหน้าตอบแบบสำรวจ
อ่านต่ออ่านต่อ
ข่าวชาว GIS
การฝึกอบรมโปรแกรม Wmap 9.12
           การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 การฝึกอบรมโปรแกรม Wmap 9.12 ให้กับ กปภ.สาขาในสังกัด ระหว่างวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุม 2
กปภ.ข.8 จัดอบรมโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (PWA_GIS 2009)
           การประปาส่วนภูมิภาค เขต8 จัดอบรมโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ระบบท่อจ่ายน้ำ (PWA_GIS 2009) ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม 2553 ถึง 1 กันยายน 2553 ณ ห้องประชุม กปภ.ข.8 โดยมีนายเอกชัย อัตถกาญน์นา ผอ.กปภ.ข.8 เป็นประธานเปิดการอบรม และนายสุเมธ แว่นประชา ผอ.กรจ. เป็นประธานจัดการอบรม และมอบหมายให้นายอวยชัย เทศเอี่ยม เป็นวิทยากรในการอบรม
อ่านต่ออ่านต่อ
แผนที่การประปาส่วนภูมิภาค
ขยายแผนที่ขยายแผนที่
WEBSITE ที่น่าสนใจ
ภูมิศาสตร์ : Gis2Me   สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ   ศูนย์วิจัยภูมิศาสตร์เพื่อประเทศไทย   
รัฐวิสาหกิจ : การไฟฟ้าฝ่ายผลิต   การไฟฟ้านครหลวง   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค   การประปานครหลวง   การประปาส่วนภูมิภาค  
ราชการ : กระทรวงมหาดไทย   กรมโยธาธิการและผังเมือง   กรมแผนที่ทหาร