คำสั่ง / ระเบียบ
 คู่มือและคำแนะนำ
 ระบบ Smart PWA
 ระบบ GISWEB
 DOWNLOAD
 
    2 Users Online
    286,755 visitor
     Best 1024x768 px

GISWEB ZONE
ที่ตั้ง กปภ.สาขา
ที่ตั้งจุดน้ำประปาดื่มได้
ข้อมูลภัยแล้ง
ข้อมูลลุ่มน้ำของไทย

KPI 2558
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตอบแบบสำรวจความต้องการและการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ปี 2560
           แบบสำรวจนี้จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจสภาพการใช้งาน และความต้องการเครื่องคอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง เพื่อสรุปผลประกอบการพิจารณาจัดสรรทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ปี 2560 ภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2559 ไปยังหน้าตอบแบบสำรวจ
แบบประเมินผลการใช้งานระบบ Smart PWA หลังการแก้ไขระบบ
           แบบประเมินผลการใช้งานระบบ Smart PWA หลังการแก้ไขระบบ ภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2558 ไปยังแบบสอบถาม
บันทึกข้อตกลงระดับการให้บริการ
           บันทึกข้อตกลงระดับการให้บริการของกองภูมิสารสนเทศ บันทึกข้อตกลงระดับการให้บริการ
อ่านต่ออ่านต่อ
ข่าวชาว GIS
การฝึกอบรมโปรแกรม Wmap 9.12
           การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 การฝึกอบรมโปรแกรม Wmap 9.12 ให้กับ กปภ.สาขาในสังกัด ระหว่างวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุม 2
กปภ.ข.8 จัดอบรมโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (PWA_GIS 2009)
           การประปาส่วนภูมิภาค เขต8 จัดอบรมโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ระบบท่อจ่ายน้ำ (PWA_GIS 2009) ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม 2553 ถึง 1 กันยายน 2553 ณ ห้องประชุม กปภ.ข.8 โดยมีนายเอกชัย อัตถกาญน์นา ผอ.กปภ.ข.8 เป็นประธานเปิดการอบรม และนายสุเมธ แว่นประชา ผอ.กรจ. เป็นประธานจัดการอบรม และมอบหมายให้นายอวยชัย เทศเอี่ยม เป็นวิทยากรในการอบรม
อ่านต่ออ่านต่อ
แผนที่การประปาส่วนภูมิภาค
ขยายแผนที่ขยายแผนที่
WEBSITE ที่น่าสนใจ
ภูมิศาสตร์ : Gis2Me   สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ   ศูนย์วิจัยภูมิศาสตร์เพื่อประเทศไทย   
รัฐวิสาหกิจ : การไฟฟ้าฝ่ายผลิต   การไฟฟ้านครหลวง   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค   การประปานครหลวง   การประปาส่วนภูมิภาค  
ราชการ : กระทรวงมหาดไทย   กรมโยธาธิการและผังเมือง   กรมแผนที่ทหาร