แผนแม่บท GIS
 คำสั่ง / ระเบียบ
 คู่มือและคำแนะนำ
 ระบบ Smart PWA
 DOWNLOAD
 
    1 User Online
    387,433 visitor
     Best 1024x768 px

ติดต่อกองภูมิสารสนเทศ
ผังโครงสร้างกองภูมิสารสนเทศ

ผู้อำนวยการกองภูมิสารสนเทศ
นายณรงค์ศักดิ์ เมืองเงิน
โทร 0-2551-8751

งานแผนระบบภูมิสารสนเทศ
นายฉัตธัญญ์ โพธิไพบูล
โทร 0-2551-8752

งานมาตรฐานและข้อมูลภูมิสารสนเทศ
นางพัทยา กายาสมบูรณ์
โทร 0-2551-8752

งานระบบภูมิสารสนเทศ
นายพันภัทร์ กาละศรี
โทร 0-2551-8752


ส่งข้อความด่วน