แผนแม่บท GIS
 คำสั่ง / ระเบียบ
 คู่มือและคำแนะนำ
 ระบบ Smart PWA
 DOWNLOAD
 
    1 User Online
    387,433 visitor
     Best 1024x768 px
เกี่ยวกับกองภูมิสารสนเทศ

        วิสัยทัศน์ : พัฒนาข้อมูล GIS ให้มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และนำมาประยุกต์ใช้ในกิจการของการประปาส่วนภูมิภาคให้เกิดประโยชน์สูงสุด

        วัตถุประสงค์ :
 1. จัดหาและติดตั้งโครงการ GIS ให้กับการประปาส่วนภูมิภาค สาขา ทั่วประเทศ จำนวน 231 แห่ง
 2.                      
 3. ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของการประปาส่วนภูมิภาค สาขา ที่ติดตั้งระบบ GIS ไปแล้วเพื่อให้มีความสมบูรณ์มากที่สุด
 4.                      
 5. เป็นหน่วยงานในดวงใจของผู้ใช้ระบบงานต่างๆ
 6.                      
 7. จัดทำโปรแกรมประยุกต์เพื่อนำระบบ GIS มาใช้อย่างต่อเนื่อง
        พันธกิจ :
 1. ดำเนินการติดตั้งระบบ GIS ตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้
 2.                      
 3. นำระบบ GIS ไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานภายใน กปภ. ให้มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
 4.                      
 5. ดำเนินการหาแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศที่ทันสมัย เพื่อปรับปรุงข้อมูล GIS ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์
 6.                      
 7. ดำเนินการฝึกอบรมให้ จนท. ประปาให้สามารถใช้งาน GIS ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 8.                      
 9. ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ด้วยความเต็มใจ

        กองภูมิสารสนเทศ มีผู้อำนวยการกองเป็นผู้บังคับบัญชา พนักงานและลูกจ้างในสังกัดมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบในการศึกษาวิเคราะห์ ทดสอบพัฒนาให้คำปรึกษา แนะนำและขอตั้งงบประมาณในการจัดทำแผนที่แนวท่อด้วยระบบคอมพิวเตอร์ พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ และระบบงานสารสนเทศทางภูมิศาสตร์กำหนดมาตรฐานสถาปัตถยกรรมคุณลักษณะของฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ที่เกี่ยวข้อง ติดตั้ง และติดตามประเมินผลตลอดจนบำรุงรักษาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ประสานงานแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์กับหน่วยงานภายนอกสนับสนุนการฝึกอบรม และจัดทำคู่มือเผยแพร่ผลงานสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ของ กปภ. รวมทั้งปฏิบัติภารกิจอื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย แบ่งงานออกเป็น 3 งานดังนี้

        1. งานแผนระบบภูมิสารสนเทศ จัดทำแผนระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ จัดกิจกรรมฝึกอบรมแก่ผู้ใช้ และติดตามการใช้งานให้เกิดประโยชน์ มีบทบาทหลักดังนี้

 • จัดทำแผนระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
 • จัดกิจกรรมฝึกอบรมเกี่ยวกับระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับบุคคลากร
  ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสานงาน ติดตามและประเมินผลโครงการระบบภูมิสารสนเทศ
 • เผยแพร่ผลงานภูมิสารสนเทศ ทั้งภายในและภายนอก
 • ปฏิบัติภารกิจที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

        2. งานมาตรฐานและข้อมูลภูมิสารสนเทศ จัดทำมาตรฐานข้อมูล คุณสมบัติของอุปกรณ์และโปรแกรมที่ใช้ในระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีบทบาทหลัก
ดังนี้

 • ออกแบบสถาปัตยกรรมระบบภูมิสารสนเทศ
 • จัดทำมาตรฐานข้อมูล คุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์และโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำมาตรฐานการตรวจสอบข้อมูล และคู่มือการตรวจสอบ
 • กำหนดมาตรฐานการให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก
 • กำหนดมาตรฐานความปลอดภัยการใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศ
 • จัดหาข้อมูลเบื้องต้นในการจัดทำระบบภูมิสารสนเทศ
 • ติดตาม ตรวจสอบข้อมูลภูมิสารสนเทศของการประปาส่วนภูมิภาค
 • รายงานความก้าวหน้าของโครงการ สำรองข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศของการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
 • รวบรวมให้บริการข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศของการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
 • ปฏิบัติภารกิจที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

        3. งานระบบภูมิสารสนเทศ ดำเนินการศึกษาพัฒนา ทดสอบ การติดตั้งโปรแกรมระบบภูมิสารสนเทศและโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีบทบาทหลักดังนี้

 • ศึกษา พัฒนา ทดสอบและติดตั้งการใช้โปรแกรมระบบภูมิสารสนเทศ โปรแกรมประยุกต์รวมถึงโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิสารสนเทศ
 • ติดตาม ประเมินผล และบำรุงรักษาโปรแกรมระบบภูมิสารสนเทศ รวมทั้งโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิสารสนเทศ
 • ให้คำปรึกษาและแนะนำเทคนิคการใช้โปรแกรมระบบภูมิสารสนเทศของ กปภ.
 • แก้ไขปัญหาเชิงระบบเพื่อจูงใจให้ผู้ใช้ข้อมูลปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันมากขึ้น
 • จัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ อุปกรณ์และโปรแกรม
 • ปฏิบัติภารกิจที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ผังโครงสร้างกองภูมิสารสนเทศ
ผังโครงสร้างกองภูมิสารสนเทศ